Detaljplan

– Tidigare detaljplan vunnit laga kraft 1993-09-23 avsåg största byggnadsarea för kolonistugor 25 kvm per hus inkl. förråd. 
 
– Ändring av detaljplan har trätt i laga kraft 2012-10-05 och avser ändringar av utnyttjandegrad. Största byggnadsarea för kolonistugor är 25 kvm per hus. Utöver angivien byggnadsarea är det tillåtet samt krävs det inte bygglov för att anordna

  • ett tillbyggt eller fristående förråd på max 3 kvm som ligger minst 1 m från tomtgräns

– maxhöjd är 2,5 m för tillbyggt förråd
– maxhöjd är 3 m för friliggande förråd

  • ett skärmtak över uteplats på max 8 kvm som ligger minst 1 m från tomtgräns

– väderskydd över entré på max 1 kvm

  • ett plank inom 3,6 m från kolonistugan med placering minst 1 m från tomtgräns

– maxhöjd är 1,8 m för planket
Se även gestaltningsprogram.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Vallda Park Gestaltningsprogram 110621

Planbestämmelser Buera 5 6

Plankarta Buera 5 6