Detaljplan

Gällande detaljplan trädde i laga kraft 2012-10-05. Största byggnadsarea för kolonistugor är 25 kvm per tomt.

Utöver angivien byggnadsarea är det tillåtet samt krävs det inte bygglov för att anordna:

  • ett tillbyggt eller fristående förråd på max 3 kvm och som ligger minst 1 m från tomtgräns. Maxhöjd är 2,5 m för tillbyggt förråd och 3 m för friliggande förråd.
  • ett skärmtak över uteplats på max 8 kvm som ligger minst 1 m från tomtgräns
  • väderskydd över entré på max 1 kvm
  • ett plank inom 3,6 m från kolonistugan med placering minst 1 m från tomtgräns. Maxhöjd är 1,8 m för planket.

Se även gestaltningsprogram.